Wednesday, 6 July 2011

Haitim ol stick, ston blo yupla

From: Joyce Kuri 


Misis laik beten lo kaikai na boi ros kam sidaun na olgeta samting lo trausis kapsait kam autsait. Misis lukim na tok 'bipo lo yumi beten, displa em no ples blo kros-pait. So inap yupla haitim ol stick, ston blo yupla'.

No comments:

Post a Comment