Wednesday, 6 July 2011

Ruba Na Stick

From: Joyce Kuri

Wanpla papa wantaim 8pla pkinini blo em na misis blo em i wetim bus stap na wanpla aipas i kam. Taim bus i kamap nogat inap spes na misis wantaim ol pikinin tasol i kalap. Papa na aipas wanbel lo wokabaut. Taim tupla i go long rot, san tu i hot na tupla tuhat stret. Antap long displa aipas tu i wokim traipla noise long paitim wokabaut stik long soim em rot. Papa i give up stret lo harim noise na tanim tokim aipas 'traim na putim ruba lo wokabaut stick blo yu, em wokim planti noise tumas'. Aipas belhat nogut true na tanim tokim papa ya: 'Sapos yu bin putim ruba long stik blo yu bai mipla no nap wokabaut olsem!'

1 comment: