Saturday, 9 July 2011

Papa i stilim kaikai blong ol pikinini

From Dan Jorgensen


Mama karim nupela pikinini, na bikpela pikinini meri i save kros, long wanem bebi i stap long susu olgeta taim, na i luk olsem mama lus tinktink long nambawan pikinini. Olsem na em i tinktink i stap - hau bai mi stretim wari bilong mi? Nogat - em painim sampela marasin nogut long bus, na wilwilim gut na wokim sampela samting nogut longen - em i ting olsem: taim ol i slip, mi putim sampela marasin long susu bilong mama, na kwiktaim dispela binatang bebi bai pinis. Tudak pinis, ol i slip, na em i wokim olsem. Tulait bruk, i go ausait na waswas, na bihain harim mama i krai. Meri i go long hap na tok, "olsem wanem?" Na mama bekim tok olsem: "trangu, Papa bilong yu indai pinis!"

No comments:

Post a Comment