Wednesday, 6 July 2011

Lamb Flaps blo Haus Krai

From:

Francis Dagg

One for the tonite: 


Lapun yah bikpla sick kisim em na klostu em bai dai nau. Em slip lo bed tasol na stap. Morning em kirap na lukim lapun meri kukim lamp flaps blo breakfast. Tingim em docta tambu lo em lo kaikai bikos em bai dai klostu, tasol paps kirap tasol putim han go lo kisim wanpla. Lapun mams kirap paitim han blo em na tokim em, oi lusim yah em blo haus karai blo yu yah.....

No comments:

Post a Comment