Friday, 15 July 2011

Lapun lukim em yet long mirror

From: Ceslie Kauvu Hou


Lapun man laik go lukim ol pupu blon en lon Mosbi na kam kalap lon balus. Lusim Wewak go insait lon balus nau stap liklik, em laik go pispis na askim wokmeri lon balus meri ya kisim em go sowimem hap lon go pispis, lapun man opim doa laik go isait kam bak out ken man hamas taim em makin olsen. Igo nau ken, go askim meri ya lon balus, mi laik go insait na olget taim mi go wanpla man stap insait. Meri ya kam lukimya nogat lapun lukim em yet lon mirror na ting wanpla man stap insait.


hope that made you laugh hehehe

No comments:

Post a Comment