Thursday, 14 July 2011

Tromwei Anga


From: Tribal Mystic


Ok, wanpela joke blong wiken.

Pasindia sip, Totol karim ol lain igo daun long Finch na wanpela meri Sepik, nem blong em 'Anga' em kalap tu. Ol igo long sua nau, ol lain wok sip na kepten ol singaut: "Tromwei Anga igo; Tromwei Anga igo daun nau - hariap! Tromwei Anga". Ol i minim long anga blong sip.
Tasol taim meri Sepik Anga i harim, em i panik pinis na em sanap hariap na ron igo long kepten na em putim tupela hand blong em olsem bosmeri long sait blong em na em singaut strong long kepten: "Ino inap na ino ken; Anga tu em baim sip na em i kam. Anga em pikinini blong man ya - ino inap yu tromwei em igo daun long solwara".

No comments:

Post a comment