Friday, 15 July 2011

Mama karim mi long season blo Laulau

From: Lamila Wali


Wanpla lapun mahn go long hausik long kisim marasin bicos em e pilim sik. Sister long hausik e askim em; "Papa, wanem date of birth blo you"? lapun mahn e bekim olsem; " Pikini, day na date mi no save, tasol mi tingim olsem mama karim mi lo season blo Laulau"!! hahaha..

2 comments: